Slægtspapirer

Breve fra Anders Piil til sin søn

Du burde have skreven mig et Brev hertil, du har jo ikke saae Travlt nu i Ferietiden, men nu har i vel begynt paae Skolen igen, dersom du nu kan overkomme det saae jeg Gjerne du førte en Slags Dagbog. Du har godt af det, og derved faar du nogen øvelse og husk paae at egne erhvervede Kundskaber er meget verd. Wasa er ingen Stor Stadt, her er vel 5 a 6000 Indbyggere, af Fabrikker er her en stor Dampmølle og et stort Damp Bomuldsspinderi hvortil jeg Laster, det beskeftiger 4 a 500 Mennesker hele Aaret rundt. Du kan Hilse Bedstefader at jeg haaber at blive udlastet Tirsdag aften, og faar nok begynt at Laste sidst i Ugen, og hils den Bedstemoder, Lars og Niels Gammelgaard. Og du hilses fra Morbroder Carl han har det godt. Og hils din Moder og hjelp hende med hvad du kan hver (vær) Hørig og Lydig baade i Hjemmet og i Skolen og Høflig overfor andre. Og den tro har jeg ogsaae at du er. Kirstens Brev kan du skere fra og give hende. Og sluttelig hilses du fra din oprigtige Fader.
A.  Piil

Morbroder Carl, Marie’s Bror? (sandsynligt, i så fald kan hans navn være Carl (Peder) Nielsen) eller Anders’ morbroder?
Resterende personer er forklaret nedenfor.

Min Kjære Søn.
 Jeg har modtaget dit Brev og bemærket mig dets Indhold nøje.  Jeg synes at du Jens gjør lidet eller intet Fremskridt i din Skrivning. Du må sørge maa sørge for en god Stil, og en peen Håndskrift, og ikke overstrege, eller vedføie Ord, i Brevene, for det seer alt andet end godt ud hav dine tanker samlede naar du skriver saae kommer Ordene af sig selv, og gjør dig tiden saa nyttig som mulig. Vi har faaet en Pludeselig haard vinter og en deel Snee, det har forsinket os noget, vi skal nemlig have vores Last pr. Bane og den har været stoppet af Sneen, saae der er snart ikke meget Haab om at jeg kan komme hjem til Julen her er ogsaae allerede en heel deel Is, det kan du hilse Bedstefader Sognefoged. Hils den Mormoder. Lars. og Gammelgaard Moder og Kirsten og dem i Nye Nyebye, og en Kjærlig Hilsen fra din Fader.
A.  Piil.

Bedstefader Sognefoged er Niels Peder Larsen (Muligvis Rebslager) og Fader til Marie Piil (f. Nielsen). Mormoder er Jensine Larsen (f. Jensen Jakobsen) gift med N.P.Larsen.
Lars er formodentlig Lars Peder Nielsen, bror til Marie Piil og Laura Storm (f. Nielsen) og Rebslager i Grønnegade.
Gammelgaard hedder Niels til fornavn. Moder er Marie Piil og Kirsten er Jens’ søster.

 Min Kjære Søn.
Jeg seer af dit Brev at du er ferdig med at lære din Matematik, og kan ikke andet end Rose dig for at du har veret flittig, og haaber jeg nok at du har repeteret den engang over endnu føren du begynder Skolen i Svendborg, og lad mig nu see Jens at Du er flittig i Skolen der, og behandler dine Bøger Ordenlig. Grøningen er her er en Bye af Betydenhed med cirka 60.000 Indbyggere, Sar(?) et Universitet og det højeste Kirketårn som findes i Holland nemlig 386 Fod Høit, af Skibsfart er her ikke en heel deel, da det meste af Trafiken bliver besørget pr Bane eller Indenlandske Canaler mellem Amsterdam og Rotterdam. Jeg skal Laste med Straa her til [L..thsfjord] og haaber at blive ferdig paa Tirsdag. Jeg kan nok see at du har skreven udenpaa Moders sidste Brev, men du skal alletider begynde midt på Convoluten, du maa aldrig begynde saae høit oppe, ellers skriver du Ganske godt. Hils nu din Bedstefader og Mormoder, din Moder og Kirsten og giv Kirsten sit Brev, og sig hende at jeg nok snart kunde ønske et par Ord fra hende og hils Gammelgaard, og Morbroder Lars, og dem i Nye Nyebye, og modtag en kjerlig hilsen fra din Fader.
   A.Piil.

Du hilses fra Morbroder Carl, og Niels Madsen.

Niels Madsen?

 Min Kjære Søn.
Dit Brev har jeg i Sin Tid rigtig modtaget, og takker for de gode Ønsker i Anledning af min 51 Aarige Fødselsdag, og seer jeg ligeledes at du er kommen i 8. Klasse, lad mig nu see Jens at du fremdeles er Flittig at du kan faae Eksamen i rette Tid, saa Troensegaard har nedlagt sin Skole i Troense ja det var vel ogsaae ligesaagodt. Det havde jo aldrig blevet til noget rigtig alligevel. Jeg har sluttet fragt til Fovey [?], du vil finde Pladsen i dit Atlas den ligger midt mellem Plymouth og Falmouth og saae skal vi til Petersborg. Gammelgaard er jo saae reist til Kjøbenhavn, nu kan du jo skrive til ham en gang imellem Derved øver du dig i Coresponden. hils nu din Moder og din Mormoder fra mig, og du kan hilse Kirsten at jeg skal skrive til hende neste Gang jeg skriver til Moder, og Hils hos Onkel Christians. Du har jo saae Ferie i denne Tid, iaar har i jo da lov til at komme i Haven, og i har vel ogssae nogen Frugt. Du må huske din Moder paae at i engang med Leilighed sender mig nogle Svendborgaviser. Modtag til slutning en Kerlig Hilsen fra din oprigtige Fader
   A.Piil.

Sognefoged N.P.Larsen er nu død.

 Min Kjære Søn.
Det er jo altsaae paae Søndag du skal Confirmeres, og i den Anledning fremkommer disse Linier, og sender jeg dig min faderlige Velsignelse, og ønsker dig al mulig Lykke, jeg haaber du nu er forberedt, og kan svare Præsten tilfredstillende, og naar du så frygter Gud, og gjør ret og skjel mod alle Mennesker kan du see fremtiden rolig imøde, det vil sige vi skal være flittige og Arbeidsomme, det fordres ogsaae for at komme Livet igennem. Som Confirmations Presang må du have mit Uhr; men det har din Moder vel sagt dig.
Jeg skal Laste Oliekager til Leith eller Newcastle; men jeg Troer nok det bliver Leith, og vi har en temmelig god Fragt, vi har Faaet[?] en haard Storm nu et par Dage, saae jeg ikke har kunnet hale igennem Broen til Lastepladsen; men jeg haaber nok og komme igennem i Nat. Naar du skriver til Gammelgaard kan du hilse ham at jeg troer ikke jeg kommer på Kjøbenhavns Rehd denne Gang, jeg har jo ikke noget at gjøre, da jeg skal have Ordre her. Hils nu din Bedstemoder og Onkel Christians. Og hil Moder og Kirsten. Og en kjerlig hilsen til dig fra din Fader.
   A.Piil
Omstaaende kan du fraklippe og give din Søster.  Min Kjære Søn.
Dit kjære Brev har jeg modtaget og erfarer deraf at Du er ferdig med din Examen og er kommen i 9.Klasse, dine Carakterer er jo meget gode, lad mig se Jens at du fremdeles er flittig at du kan faae en god Examen til neste Sommer, Lars Storm har det godt; men jeg troer nok han vilde hellere være hjemme han har ingen rigtig Lyst til at lære noget; men det kommer vel naar han bliver Ældre; men saae er det som oftest for sent, og jeg skal Hilse dig fra Morbroder Carl og N. Madsen. Du ved vel af Gammelgaards Brev at jeg har sluttet Fragt; men jeg skal til Helsingør for Ordre saae jeg kommer ikke til Kjøbenhavn, du og Kirsten kunne jo reise hen til Farbroder Hans i Ferien og saae hilse ham fra mig, der kommer en Kasse Cigarer med R. Hansen med Urania som skal til Svendborg og Laste, den kan du forære din Farbroder saa har du jo da Ærinde, Hils nu Gammelgaard, Mormoder, og Onkel Christians, Moder og Kirsten, og modtag selv en Kjerlig hilsen fra din oprigtige Fader.
   A.Piil.

Jeg glemte og takke dig for de gode Ønsker til min Fødselsdag.

Farbroder Hans ?? (Anders Piil’s Bror?), i så fald er navnet Hans Piil Jensen.
R.  Hansen er Kaptajn på skibet Urania (bygget af C.J.Jensen???) har set navnet på Søfartsmusseet i Troense, tror jeg nok.

Min Kjære Søn.
Dit Kjære brev har jeg rigtig Modtaget, ja det var en lang reise hertil men jeg troer ikke vi har forsømt noget ved det under disse Vinterforhold, vi har nesten ligget i Havn hele tiden saa Mandskab og Skib har ikke lidt noget, det seer ud til at blive en haard Vinter i aar vi har nu havt [haft] [Ofte] Wind og Frost over en Maaned. Det gaar jo nu godt paa [Slagteriet] det er vist en rigtig god Pricipal du er hos, en af de faa som treffes nu, jeg haaber du maa lære en deel af ham det er næsten en ligesom din Bedstefader Lund, Bestemt, Streng og sjelden Dygtig, og det er Dyder som man ikke treffer [hyppig] paae nu, dog jeg har gaaet i samme Skole, lad mig see Jens at du er Fling, det bliver dit eget Gavn. Jeg har begynt at Laste men bliver ikke ferdig føren sidst i Ugen her er saa mange Skibe at her neppe er Plads, og en deel Is i Dokken naar først jeg faar Lasten i kan jeg da ligge Mandskabet for halve Maanedspenge saa hjelper det jo en lille smule på Udgifterne, men slippe for at sætte til kan vi ikke alligevel men det hjelper da jeg er med selv, det kan ikke vere med altid det var Uheldig med Belona saa det hedder at se Sig for, denne gang har jeg God Haab om 1. carakter for Gammelgaard. Hils ham naar du skriver til ham. Ønskes Dig et lykkeli og [.......] Nytaar. Hils Du fra din oprigtige Fader skriv til Farbroder Hans engang og hiks ham fra Mig.
   A.Piil

De resterende breve er nærmest ulæselige. Hvis nogen er gode til at tyde gammel utydelig håndskrift, og har lyst til at hjælpe hører jeg gerne fra jer.